polski de
Belownica pionowa - Aventek (Avermann)

Belownica pionowa

Prelum 30 - Nowość

Więcej »
Prasa do makulatury - Aventek (Avermann)

SOLIDNA I WYDAJNA

Seria pras PRIMA

Więcej »
Prasokontener - prasy do odpadów Aventek

PRASY MOBILNE

m5, m10, m20

Więcej »
Aventek - belownica - belownice

STACJONARNE

Do dużych ilości surowców

Więcej »

Ogólne warunki handlowe

 

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH)

 

 1. Postanowienia ogólne, definicje

Definicje:

- OWH – Ogólne Warunki Handlowe AVENTEK technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Poniższe OWH mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Spółkę, bez ograniczeń terytorialnych (zwane dalej „Umowami”). OWH nie stosuje się do sprzedaży realizowanej za pośrednictwem sklepów internetowych oraz w stosunku do konsumentów w rozumieniu art. 22¹ k.c.

- Doręczenie OWH – następuje z chwilą ich przesłania Kupującemu na piśmie (lub pocztą elektroniczną jeżeli spełnia ona warunki opisane poniżej w definicji „forma pisemna”) wraz ofertą. Jeśli Spółka i Kupujący pozostają w stałych relacjach handlowych, OWH wiążą Kupującego bez konieczności ich każdorazowego doręczenia/udostępnienia Kupującemu przed zawarciem każdej z kolejnych Umów, o ile zostały prawidłowo doręczone/udostępnione przed zawarciem pierwszej z Umów. Jednak każda wpływająca na prawa i obowiązki Kupującego zmiana OWH powoduje konieczność jego ponownego doręczenia/udostępnienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy OWH doręczonymi/udostępnionymi Kupującemu, a treścią OWH prezentowanych na stronie internetowej Spółki, wiążące są OWH doręczone/udostępnione Kupującemu wraz z ofertą.

- Sprzedający– Aventek technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1, 62-002 Złotniki, Suchy Las, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000448327, przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej również zamiennie jako: „Spółka”).

- Kupujący – osoba lub podmiot który dokonuje akceptacji oferty handlowej Sprzedającego.

- Towary (Urządzenia) – Urządzenia znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej Spółki, wraz z dokumentacją i niezbędnym oprogramowaniem.

- Forma pisemna – za formę równoważną formie pisemnej, o której mowa w art. 78 Kodeksu cywilnego, uznaje się wiadomość przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile zawiera ona dane należycie identyfikujące nadawcę (imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu) i korzysta z adresu zawierającego domenę firmową Spółki lub Kupującego. Uznaje się również, iż warunek formy pisemnej będą spełniały podpisane skany dokumentów, w szczególności Oferty i akceptacji oferty stanowiące załączniki do korespondencji e-mail.

- Umowa– umowa sprzedaży Towarów zawierana w drodze akceptacji przez Kupującego oferty Spółki.

- Oferta - oferta handlowa zawierająca w szczególności cenę, termin dostawy, oznaczenie Towaru a także inne dane i warunki handlowe przesyłana Kupującym celem zawarcia umowy.

 

1.1. Spółki nie wiążą warunki zakupów/zamówień/transakcji stosowane przez Kupującego w takim zakresie, w jakim są one sprzeczne z OWH.

1.2. Wszelkie odstępstwa od OWH są dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem uzyskania wyraźnej zgody Spółki, potwierdzonej na piśmie, przez prawidłowo upoważnionych przedstawicieli Spółki.

1.3. Na wypadek zaistnienia rozbieżności pomiędzy zapisami poszczególnych dokumentów dla danej umowy, Spółka ustala ich wiążącą obie Strony hierarchię: a) Oferta; b) OWH; c) akceptacja Oferty przez Kupującego.

1.4. Moc wiążącą mają wszystkie autentyczne, tj. opracowane przez Spółkę lub na jej zlecenie wersje językowe niniejszych OWH. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych lub sporów, Strony będą stosować polską wersję językową.

 

2. Oferta/tryb zapłaty

2.1. Wszelkie Oferty Spółki muszą być sporządzone na piśmie (pod rygorem bezskuteczności), zawierać oznaczenie „Oferta” i zostać przesłane Kupującemu pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Oferta jest ważna i wiążąca przez okres 30 (słownie: trzydziestu) dni, chyba że co innego wyraźnie wskazano w Ofercie. Po upływie tego okresu Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany warunków handlowych wskazanych w Ofercie lub ma prawo odmówić jej realizacji z uwagi na brak dostępności Towarów.

2.2. Umowa zostaje zawarta z chwilą doręczenia Spółce pisemnej akceptacji Oferty przez Kupującego. Pisemna akceptacja oferty winna zostać przesłana pocztą na adres Spółki lub jej podpisany skan pocztą elektroniczną na adres: sprzedaz@aventek.pl

2.3. Wszelkie katalogi, prezentacje i inne materiały Spółki nie posiadające jednak oznaczenia „Oferta”, skierowane zarówno do ogółu, jak i do konkretnie oznaczonego Kupującego, mają charakter wyłącznie informacyjny i niewiążący Spółki, stanowiąc jedynie zaproszenie do składania zapytań ofertowych.

2.4. Spółka oferuje do sprzedaży Urządzenia znajdujące się aktualnie w ofercie handlowej. Wszystkie publikowane katalogi, zdjęcia lub foldery reklamowe i dane techniczne dotyczące Urządzeń mają jedynie charakter informacyjny. Wiążące są jedynie dane techniczne oraz cena wskazane w Ofercie.

2.5. Pisemne potwierdzenie akceptacji Oferty wg. stosownego wzoru przesłanego Kupującemu przez Spółkę winno wskazywać numer takiej Oferty.

2.6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek różnic pomiędzy warunkami Oferty Spółki, w tym, co do opisu Towaru, a danymi zawartymi w akceptacji Oferty, uznaje się że Umowa nie dochodzi do skutku. Akceptacja Oferty możliwa jest wyłącznie bez jakichkolwiek odstępstw.

2.7. Spółka wyklucza możliwość dorozumianego zawarcia Umowy w każdym wypadku.

2.8. Po zawarciu Umowy, Kupujący nie ma prawa odstąpienia od niej poza przypadkami, o których mowa w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszych OWH.

2.9. Po zawarciu umowy Kupujący otrzyma od Spółki indywidualny nr umowy, na który Kupujący ma obowiązek powołać się każdorazowo w kontaktach ze Spółką, pod rygorem bezskuteczności.

2.10. Kupujący upoważnia Spółkę do wystawiania faktur bez podpisu i doręczania ich z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

2.11. Cena Urządzeń wskazana w Ofercie jest stawką netto do której nalicza się podatek VAT według obowiązującej stawki.

2.12. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą jakichkolwiek należności na rzecz Spółki, Spółka jest uprawniona do odmowy zawarcia nowej lub dodatkowej Umowy.

2.13. Wszelkie płatności związane z zakupem Urządzeń Kupujący realizuje w ciągu 14 dni od wystawienia faktury VAT. Termin zapłaty uznaje się za dochowany, gdy w zakreślonym terminie następuje uznanie rachunku bankowego Spółki należną płatnością. Płatność winna być dokonana przelewem na rachunek bankowy Spółki. Niedochowanie wskazanego terminu płatności upoważnia Spółkę do naliczenia ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. Jednocześnie Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Spółkę, z tytułu podjęcia czynności windykacyjnych w celu wyegzekwowania należności z wystawionych faktur VAT.

2.14. Kupujący ponosi koszty i transportu i rozładunku Urządzeń do miejsca wskazanego przez Kupującego, chyba że co innego wskazano w Ofercie, lub jeżeli nastąpi odbiór własny Kupującego.

2.15. Kupujący oświadcza i gwarantuje, że:

a) podane przez niego dane w pisemnej akceptacji Oferty są zgodne z prawdą,

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

c) nie toczy się przeciw niemu żadne postępowanie, które mogłoby narazić Spółkę na szkodę,

d) jest świadom faktu, że obsługa Urządzeń może wymagać specjalistycznej wiedzy, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie powyższego wymogu przez Kupującego.

2.16. Jeśli Kupujący dokonuje pierwszej transakcji ze Spółką, Spółka ma prawo zażądać informacji dot. przedsiębiorstwa Kupującego, w szczególności nr rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP/Regon, a także innej dokumentacji identyfikującej Kupującego w obrocie prawnym celem dokonania jego weryfikacji.

2.17. W przypadku wystąpienia okoliczności, na które żadna ze Stron nie ma wpływu, w szczególności takich jak: zdarzenia losowe, strajki, bunty, wojny, akty terroru, pożary, klęski żywiołowe, wybuchy, sabotaże, awarie lub wynikających z konieczności zachowania zgodności z nakazami władzy publicznej, ustawami i innymi aktami prawa lub z konfliktu z pracownikami, lokautami bądź nakazami sądowymi, realizacja Umowy ulega zawieszeniu w całości lub w odpowiedniej części do czasu ustania powyższych okoliczności. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o wystąpieniu takich okoliczności i ich skutkach dla Umowy.

2.18. W stosunku do Spółki, za siłę wyższą w rozumieniu pkt 2.17. powyżej, uznaje się również okoliczności dotyczące jej dostawców i kooperantów, w tym dostawców mediów (prąd, woda, gaz, usługi telekomunikacyjne itp.).

 

3. Przekazanie Urządzeń/Warunki użytkowania Urządzeń

3.1. Przekazanie zakupionego Urządzenia Kupującemu odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie pisemnego protokołu zdawczo odbiorczego. Protokół podpisują ze strony Kupującego - osoba kontaktowa lub inna upoważniona do odbioru, ze strony Spółki - pracownik/kierowca. W przypadku nieobecności przedstawiciela Kupującego Spółka zachowuje prawo sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru, którego ustaleniami Kupujący jest w pełni związany.

3.2. Realizacja Umowy rozpoczyna bieg od momentu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości technicznych i handlowych, jak również ewentualnego terminowego doręczenia wszystkich dokumentów Spółce, do przekazania których Kupujący jest zobligowany, oraz po wpłacie pełnej zaliczki przez Kupującego, jeśli taka została wcześniej uzgodniona przez Strony.

3.3. Termin dostawy wskazany w Ofercie będzie liczony od dnia następującego po dniu skutecznego otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o akceptacji oferty. Terminy deklarowane w ofercie mogą ulec zmianie stosownie do okoliczności, jakie nastąpią po przyjęciu oferty przez Kupującego, a które mogą uzasadniać ich zmianę, w tym na skutek: działania/zaniechania samego Kupującego, zaistnienia innych okoliczności zależnych od Kupującego bądź siły wyższej, a w szczególności: zdarzenia losowe, strajki, bunty, wojny i im podobne, w tym stany wyjątkowe, akty terroru, pożary, klęski żywiołowe, wybuchy, sabotaże, awarie, a także wynikających z konieczności zachowania zgodności z nakazami władzy publicznej, ustawami i innymi aktami prawa, lub z konfliktu z pracownikami, lokautami bądź nakazami sądowymi, jak również innych niezależnych od Spółki działań władz publicznych, a także przerw w dostawach mediów, innych usług, surowców, materiałów, komponentów i towarów niezbędnych dla realizacji umowy.

3.4. O ile Oferta wyraźnie nie wskazuje na dostawę Towarów w komplecie (całości), Spółka ma prawo do realizacji dostaw częściowych. W takim przypadku Spółka jest uprawniona do wystawienia faktury za każdą zrealizowaną dostawę partii Towarów.

3.5. Nie uregulowanie przez Kupującego w terminie jakichkolwiek należności, uprawnia Spółkę do wstrzymania dostawy Towarów. Powyższe uprawnienia Spółki dotyczą wszystkich Umów zawartych z Kupującym i trwają do czasu ustąpienia ww. przyczyn blokady lub wstrzymania. W takich przypadkach, uzgodnione wcześniej terminy realizacji ulegają stosownemu wydłużeniu.

3.6. W przypadku braku możliwości terminowej realizacji dostawy z jakichkolwiek powodów zależnych od Kupującego, Spółka ma prawo do magazynowania Towarów na koszt i ryzyko Kupującego. Spółka nalicza koszt magazynowania w wysokości nie mniejszej niż 0,50% wartości faktury za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia. W takiej sytuacji, dostawę uznaje się za zrealizowaną, a Kupujący ma obowiązek zapłacić za Towar (fikcja Dostawy). Obowiązkiem Spółki jest udostępnienie Kupującemu dokumentów umożliwiających dysponowanie Towarem dostarczonym w powyższy sposób, w tym jego odbiór z punktu składowania. Spółka może wstrzymać się z wydaniem ww. dokumentów do czasu pełnej zapłaty za Towar. Powyższe postanowienia nie wyłącza prawa do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych.

3.7. Kupujący ma pełną świadomość, iż użytkowanie Towarów wbrew ich przeznaczeniu każdorazowo wskazanym w dokumentacji technicznej i/lub Ofercie jest ściśle zabronione, oznacza utratę gwarancji oraz prawo Spółki do odmowy realizacji roszczeń gwarancyjnych. Spółka wskazuje następujący podział materiałów na frakcje:

a) FRAKCJA nr 1 - standardowe frakcje do materiałów recyklingowych: to wyłącznie surowce wtórne, takie jak: papier, tektura, kartony, folie opakowaniowe z PE i PET, butelki i kanistry PET (po perforacji!);

b) FRAKCJA nr 2 - frakcje zmieszane oraz frakcje z pozostałościami organicznymi (resztki żywności, odpady komunalne), a także z wysokim wskaźnikiem wilgoci (>10%), które wymagają wyższego nakładu technicznego w wyposażeniu maszyny (tylko wskazane maszyny specjalne).

c) FRAKCJA nr 3- tworzywa bez możliwości sprężania - to tworzywa, które nie są plastyczne lub które nie zawierają pustych przestrzeni, do tej grupy należą: materiały budowlane (np. elementy betonowe, kamienie, żwir, piasek, płyty izolacyjne itd.), metale, filce, uprzednio sprężony lub związany materiał (np. obwiązane sznurkiem czasopisma, rury tekturowe) oraz frakcje zawierające substancje silnie uszkadzające powierzchnie (kwasy/zasady, piasek/ziemia, szkło, metale/opiłki metalu).

3.8. Kupujący zobowiązuje się do niewykorzystywania Urządzeń do przerobu innych frakcji, aniżeli frakcja nr 1 wskazana powyżej. Przetwarzanie frakcji nr 2 wymaga uprzedniej pisemnej zgody Spółki pod rygorem nieważności. Przetwarzanie frakcji nr 3 jest ściśle zabronione pod rygorem utraty gwarancji na Urządzenia.

 

4. Przejście ryzyka i prawa własności

4.1. Ryzyko zagubienia lub uszkodzenia/pogorszenia Towarów, jak również ryzyko wszelkich szkód wynikłych z ich posiadania i używania, przechodzi na Kupującego po ich załadunku na dowolny środek transportu pierwszego przewoźnika.

4.2. Odpowiedzialność z tytułu nieprawidłowego wywiązania się z zobowiązań umownych ogranicza się do szkód, które w momencie zawarcia umowy można było przewidzieć jako standardowe skutki ich niewykonania (z wyłączeniem utraconych korzyści).

4.3. Brak zastrzeżeń do zrealizowanej dostawy, oznacza, że odpowiedzialność Spółki za Towary ogranicza się do odpowiedzialności z tytułu Gwarancji, o której mowa w Rozdziale 5 niniejszych OWH.

4.4. Własność przechodzi na Kupującego z chwilą pełnej zapłaty za zakupione Urządzenie.

 

5. Gwarancja/Serwis

5.1. Spółka (Gwarant) wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za sprzedane Towary w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa bądź zwyczaje mające moc obowiązującego prawa, albo wytyczne wynikające z wiążącego orzecznictwa, pozostając związana wyłącznie poniższymi warunkami Gwarancji jakości.

5.2. Spółka udziela Gwarancji jakości na sprzedawane Towary, gwarantując ich prawidłowe, tj. zgodne ze specyfikacją, instrukcją obsługi lub inną dokumentacją używanie przez każdego, legalnego użytkownika, na warunkach, o których mowa w niniejszym rozdziale OWH. Gwarancja jest ważna we wszystkich krajach, w których Spółka prowadzi swoją działalność handlową.

5.3. Termin Gwarancji jakości na dostarczane przez Spółkę Towary wynosi 24 miesiące dla Towarów nowych a 6 miesięcy dla Towarów używanych. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia przejęcia w posiadanie Towaru przez Kupującego lub dnia zakończenia jego montażu w miejscu wskazanym przez Kupującego, co zostanie potwierdzone każdorazowo stosownym protokołem.

5.4. Gwarancja obejmuje wady spowodowane błędami w konstrukcji lub wykonaniu albo wadami materiałowymi. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Gwarancji, jeżeli wada wynika z niewłaściwego używania bądź korzystania z Towarów, a w szczególności ma związek z naruszeniem zasad ich prawidłowej obsługi, konserwacji, czyszczenia, dezynfekcji, składowania, przechowywania i przemieszczania, jak również instalacji i montażu – określonych w instrukcji obsługi bądź innej dokumentacji dostarczonej Kupującemu, albo zwyczajowo przyjętych dla Towarów danego rodzaju, w tym wynikających z powszechnie przyjętych zasad techniki (wg aktualnego stanu wiedzy).

5.5. Gwarancja nie obejmuje wad jawnych, które Kupujący mógł stwierdzić – przy zachowaniu należytej staranności – w chwili wydania mu Towarów, w tym realizując obowiązek ich odbioru i zbadania. Gwarancją nie są objęte również te elementy składowe Urządzeń, które ulegają zużyciu w wyniku normalnej eksploatacji. Szczegółowe wyliczenie części i elementów Urządzeń nie podlegających gwarancji z uwagi na powyższe znajduje się w instrukcji użytkowania lub dokumentacji technicznej Urządzeń.

5.6. W ramach udzielonej Gwarancji, Spółka zapewnia naprawę Towaru w miejscu wskazanym przez Kupującego lub we własnej siedzibie po uprzednim przesłaniu przez Kupującego Towaru lub uszkodzonych elementów celem naprawy lub wymiany. Wyboru sposobu i miejsca usunięcia wad Towarów dokonuje Spółka. W ramach gwarancji Spółka dokonuje jedynie naprawy Towaru bez możliwości dostarczenia nowego Towaru w miejsce wadliwego, chyba że strony ustalą inaczej na piśmie pod rygorem nieważności.

5.7. Kupujący wnosi reklamację na piśmie, wyłącznie z wykorzystaniem wzoru zgłoszenia reklamacyjnego udostępnianego przez Spółkę na jej stronie www pod nazwą „Formularz Reklamacyjny” (pod rygorem bezskuteczności takiego zgłoszenia), którego minimalna treść powinna obejmować dane identyfikujące Towar, w tym: nr seryjny wyrobu i numer faktury sprzedaży oraz datę stwierdzenia wady i szczegółowy opis samej wady, a także okoliczności jej ujawnienia, jak również dokumentację zdjęciową Towaru.

5.8. Zgłoszenia reklamacyjne należy przesyłać niezwłocznie po ujawnieniu się wady, pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych, na adres Spółki bądź pocztą elektroniczną na adres: serwis@aventek.pl

5.9. W terminie do 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) godzin po otrzymaniu przez Spółkę zgłoszenia reklamacyjnego Spółka zaproponuje sposób, miejsce oraz termin naprawy (reakcja serwisowa), chyba że na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu reklamacyjnym uzna, iż nie jest odpowiedzialna z tytułu gwarancji za wystąpienie wady (w takim przypadku zostaną zaproponowane odpłatne czynności serwisowe). Ewentualne koszty transportu Towaru do miejsca naprawy ponosi Spółka. W przypadku nie uznania reklamacji po weryfikacji Towaru w wyznaczonym miejscu naprawy, Spółka będzie uprawniona do obciążenia Kupującego kosztami transportu Towaru oraz wszelkimi innymi kosztami powstałymi z niezasadnym zgłoszeniem reklamacyjnym (w szczególności koszty dojazdu i czasu pracy serwisantów). Spółka zapewnia i pokrywa koszt transportu zwrotnego naprawionego bądź wymienionego Towaru do Kupującego wyłącznie w przypadku uznania reklamacji.

5.10. W przypadku ustalenia, iż Towar zostanie naprawiony w zakładzie Spółki Kupujący jest obowiązany przekazać go przewoźnikowi lub Spółce w stanie kompletnym (z wszystkimi częściami przynależnymi oraz kablami zasilającymi) oraz należycie zabezpieczonego. Towar winien być również czysty i nie zawierać jakichkolwiek odpadów, pod rygorem odmowy realizacji zgłoszenia reklamacyjnego z przyczyn dotyczących Kupującego. Na życzenie kupującego Spółka przekaże odpowiednie wytyczne dot. zabezpieczenia w transporcie.

5.11. Samowolne dokonywanie napraw i przeróbek przez Kupującego w okresie gwarancyjnym jest niedopuszczalne i powoduje utratę uprawnień z tytułu Gwarancji.

5.12. Spółka jest zobowiązana do usunięcia wady Towarów w terminie 14 dni roboczych od dnia przystąpienia do naprawy gwarancyjnej. W uzasadnionych przypadkach termin wykonania naprawy gwarancyjnej może ulec wydłużeniu, w szczególności z uwagi na konieczność wykonania lub zakupu u zewnętrznych dostawców części zamiennych. Spółka może ustalić z Kupującym przekazanie do użytkowania Towarów zastępczych na czas naprawy jeżeli będzie dysponowała takimi towarami w danym czasie.

5.13. Po upływie terminu Gwarancji bądź w przypadku nie uznania Reklamacji, Spółka świadczy standardowe, odpłatne (zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem), usługi serwisowe.

 

6. Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej oraz autorskie prawa majątkowe jakie przysługują Spółce do oferowanych przez niego Towarów, w tym ich oprogramowania i dokumentacji, a w szczególności jakichkolwiek planów, kosztorysów, wzorów lub innych dokumentów technicznych, jak również materiałów handlowych, w tym katalogów, folderów, broszur, zdjęć, opisów itp. stanowią jego wyłączną własność, bądź są użytkowane przez Spółkę na zasadzie licencji udzielonej przez podmiot uprawniony i nie są przenoszone na Kupującego wraz z Towarem.

 

7. Ograniczenie odpowiedzialności

Łączna odpowiedzialność Spółki wobec Kupującego z tytułu wszelkich szkód, roszczeń i innych żądań mających związek, bądź wynikłych z zawartej Umowy (w tym na zasadzie regresu), nie może przekroczyć wysokości ceny za Towar wskazanej w Umowie. Niezależnie od powyższego, odpowiedzialność Spółki nie obejmuje: utraty zysków, utraty kontraktów, utraty możliwości użytkowania, utraty danych ani strat wynikowych lub pośrednich, ani też jakichkolwiek strat czy szkód jakiegokolwiek rodzaju, wynikających z jakichkolwiek przyczyn, za wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszych OWH.

 

8. Postanowienia końcowe

8.1. Spółka zastrzega, iż przyjęte przez strony warunki Umowy, treść Oferty oraz inne informacje nie ujawnione do wiadomości publicznej, a przekazane Kupującemu w wyniku zawarcia Umowy są poufne i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Udostępnienie informacji stanowiących przedmiotową tajemnicę osobom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki uprawnia do podjęcia odpowiednich kroków na drodze postępowań wskazanych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

8.2. W związku z i na potrzeby realizacji umowy, Spółka jest uprawniona do przetwarzania informacji i danych Kupującego, w tym stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, jak również danych osobowych jego przedstawicieli/pracowników. Administratorem danych osobowych jest Spółka. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy oraz rozliczeń finansowo-księgowych. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z przepisów ustawy o rachunkowości. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

8.3. Spółka ma prawo do ubezpieczenia wszelkich transakcji (Umów) z Kupującym oraz do podania w tym celu do wiadomości ubezpieczyciela niezbędnych danych Kupującego, na co Kupujący wyraża swoją zgodę. Dodatkowo Spółka ma prawo żądania od Kupującego osobowych lub rzeczowych zabezpieczeń zapłaty jeżeli uzna to za zasadne.

8.4. W przypadku nieważności jakiegokolwiek postanowienia niniejszych OWH, na jakiejkolwiek podstawie prawnej, OWH wiążą w pozostałym zakresie, a sama umowa zawarta w wyniku zaakceptowania oferty przez Kupującego pozostaje ważna i skuteczna.

8.5. Kupujący jest uprawniony do cesji praw i przeniesienia obowiązków wynikających z zawartej ze Spółką Umowy, w tym opisanych w niniejszych OWH, wyłącznie za wyraźną zgodą Spółki udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności.

8.6. Kupujący nie może bez pisemnej zgody Spółki stosować prawa zatrzymania zapłaty ceny za Towar lub potrącenia własnych wierzytelności z ceną należną Spółce. Dotyczy to w szczególności ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.

8.7. Nagłówki poszczególnych rozdziałów, punktów i akapitów niniejszych OWH służą wyłącznie celom porządkowym i nie mają wpływu na interpretację OWH.

8.8. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, roszczenia i żądania związane z umową muszą być sporządzane na piśmie pod rygorem nieważności, o ile inaczej nie zastrzeżono w niniejszych OWH.

8.9. Zarówno niniejsze OWH, jak i sama umowa sprzedaży, podlegają interpretacji zgodnej z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych (Wiedeńskiej) o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG).

8.10. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane podlegają jurysdykcji sądów polskich i będą rozstrzygane przez sąd właściwy wg. siedziby Spółki, przy czym Spółka zachowuje prawo do wszczęcia postępowania przeciwko Kupującemu wg. jurysdykcji i właściwości ustalonej w oparciu o siedzibę lub miejsce zamieszkania Kupującego, albo inne miejsce wykonywania działalności przez Kupującego.

8.11. Każda zmiana niniejszych OWH w trakcie obowiązywania Umowy winna zostać zakomunikowana Kupującemu, który w przypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń do dokonanych zmian, będzie zobowiązany do przestrzegania OWH w aktualnym brzmieniu.

Informacje w zakresie rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej: „RODO”) Sprzedający informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Aventek technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotnikach (KRS nr: 0000448327),

 2. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

 3. odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. agentom ubezpieczeniowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

 4. Pani/Pana/ Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,

 5. posiada Pani/Pan/Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 6. ma Pani/Pan/Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia/realizacji umowy.

 

Kupujący oświadcza, iż:

 1. został poinformowany, że ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz ma świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażenia zgody przed jej wycofaniem,

 2. został poinformowany, że ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,

 3. został poinformowany, że ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszeń,

 4. został poinformowany, iż podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest niezbędne do jej zawarcia i wykonywania – bez podania żądanych przez Administratora danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.