polski de
Belownica pionowa - Aventek (Avermann)

Belownica pionowa

Prelum 30 - Nowość

Więcej »
Prasa do makulatury - Aventek (Avermann)

SOLIDNA I WYDAJNA

Seria pras PRIMA

Więcej »
Prasokontener - prasy do odpadów Aventek

PRASY MOBILNE

m5, m10, m20

Więcej »
Aventek - belownica - belownice

STACJONARNE

Do dużych ilości surowców

Więcej »

Ogólne warunki najmu

OGÓLNE WARUNKI NAJMU (OWN)

 

1. Postanowienia ogólne i definicje

- OWN – Ogólne Warunki Najmu tek.rental Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotnikach (KRS nr 0000404194). Poniższe OWN mają zastosowanie do wszystkich umów najmu zawieranych przez Spółkę, bez ograniczeń terytorialnych.

- Doręczenie OWN – następuje z chwilą ich przesłania Najemcy na piśmie (lub pocztą elektroniczną jeżeli spełnia ona warunki opisane poniżej w definicji „forma pisemna”) wraz z ofertą. Jeśli Spółka i Najemca pozostają w stałych relacjach handlowych, OWN wiążą Najemcę bez konieczności ich każdorazowego doręczenia/udostępnienia Najemcy przed zawarciem każdej z kolejnych Umów, o ile zostały prawidłowo doręczone/udostępnione przed zawarciem pierwszej z Umów. Jednak każda wpływająca na prawa i obowiązki Najemcy zmiana OWN powoduje konieczność jego ponownego doręczenia/udostępnienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy OWN doręczonymi/udostępnionymi Najemcy, a treścią OWN prezentowanych na stronie internetowej Spółki, wiążące są OWN doręczone/udostępnione Najemcy wraz z ofertą.

- Wynajmujący – tek.rental Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1, 62-002 Złotniki, Suchy Las, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000404194, przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej również zamiennie jako: „Spółka”).

- Najemca – osoba lub podmiot, która zaakceptowała ofertę najmu Spółki w wyniku czego została zawarta Umowa.

- Sprzęt – urządzenia przeznaczone do najmu znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej Spółki.

- Forma pisemna – za formę równoważną formie pisemnej, o której mowa w art. 78 Kodeksu cywilnego, uznaje się wiadomość przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile zawiera ona dane należycie identyfikujące nadawcę (imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu) i korzysta z adresu zawierającego domenę firmową Spółki lub Najemcy. Uznaje się również, iż warunek formy pisemnej będą spełniały skany dokumentów, w szczególności Oferty i akceptacji oferty stanowiące załączniki do korespondencji e-mail.

- Umowa – umowa najmu Sprzętu zawierana w drodze akceptacji przez Najemcę oferty Spółki wraz z niniejszymi OWN.

- Oferta - oferta handlowa zawierająca w szczególności cenę, okres najmu, oznaczenie Sprzętu a także inne dane i warunki handlowe przesyłane Najemcy celem zawarcia Umowy.

 

1.1. Spółki nie wiążą warunki zamówień/transakcji stosowane przez Najemcę w takim zakresie, w jakim są one sprzeczne z OWN.

1.2. Wszelkie odstępstwa od OWN są dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem uzyskania wyraźnej zgody Spółki, potwierdzonej na piśmie, przez prawidłowo upoważnionych przedstawicieli Spółki.

1.3. Na wypadek zaistnienia rozbieżności pomiędzy zapisami poszczególnych dokumentów dla danej Umowy, Spółka ustala ich wiążącą obie Strony hierarchię: a) Oferta; b) OWN; c) akceptacja oferty przez Najemcę.

1.4. Moc wiążącą mają wszystkie autentyczne, tj. opracowane przez Spółkę lub na jej zlecenie wersje językowe niniejszych OWN. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych lub sporów, Strony będą stosować polską wersję językową.

 

2. Oferta/Tryb zapłaty

2.1. Wszelkie Oferty Spółki muszą być sporządzone na piśmie (pod rygorem bezskuteczności), zawierać oznaczenie „Oferta” i zostać przesłane Najemcy pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Oferta jest ważna i wiążąca przez okres 30 (słownie: trzydziestu) dni, chyba że co innego wyraźnie wskazano w Ofercie. Po upływie tego okresu Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany warunków handlowych wskazanych w Ofercie lub ma prawo odmówić jej realizacji z uwagi na brak dostępności Sprzętu.

2.2. Umowa zostaje zawarta z chwilą doręczenia Spółce pisemnej akceptacji Oferty przez Najemcę. Pisemna akceptacja oferty winna zostać przesłana pocztą na adres Spółki lub jej podpisany skan pocztą elektroniczną na adres: sprzedaz@aventek.pl

2.3. Wszelkie katalogi, prezentacje i inne materiały Spółki nie posiadające jednak oznaczenia „Oferta”, skierowane zarówno do ogółu, jak i do konkretnie oznaczonego Najemcy, mają charakter wyłącznie informacyjny i niewiążący Spółki, stanowiąc jedynie zaproszenie do składania zapytań ofertowych.

2.4. Spółka stawia do dyspozycji Najemcy Sprzęt znajdujący się aktualnie w ofercie handlowej. Wszystkie publikowane katalogi, zdjęcia lub foldery reklamowe i dane techniczne dotyczące Sprzętu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążące są jedynie dane techniczne oraz stawka czynszu najmu wskazane w Ofercie.

2.5. Pisemne potwierdzenie akceptacji Oferty wg. stosownego wzoru przesłanego Najemcy przez Spółkę winno wskazywać numer takiej Oferty.

2.6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek różnic pomiędzy warunkami Oferty Spółki, w tym, co do opisu Sprzętu, a danymi zawartymi w akceptacji Oferty, uznaje się że Umowa nie dochodzi do skutku. Akceptacja Oferty możliwa jest wyłącznie bez jakichkolwiek odstępstw.

2.7. Spółka wyklucza możliwość dorozumianego zawarcia Umowy w każdym wypadku.

2.8. Po zawarciu Umowy, Najemca nie ma prawa rozwiązania jej poza przypadkami, o których mowa w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszych OWN.

2.9. Po zawarciu umowy Najemca otrzyma od Spółki indywidualny nr umowy, na który Najemca ma obowiązek powołać się każdorazowo w kontaktach ze Spółką, pod rygorem bezskuteczności.

2.10. Najemca upoważnia Spółkę do wystawiania faktur bez podpisu i doręczania ich z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

2.11. Stawka czynszu najmu wskazana w Ofercie jest stawką netto do której nalicza się podatek VAT według obowiązującej stawki.

2.12. Jeżeli Najemca opóźnia się z zapłatą należności na rzecz Spółki Spółka jest uprawniona do odmowy zawarcia nowej lub dodatkowej Umowy.

2.13. Wszelkie płatności związane z zakupem Urządzeń Kupujący realizuje w ciągu 14 dni od wystawienia faktury VAT. Termin zapłaty uznaje się za dochowany, gdy w zakreślonym terminie następuje uznanie rachunku bankowego Spółki należną płatnością. Płatność winna być dokonana przelewem na rachunek bankowy Spółki. Niedochowanie wskazanego terminu płatności upoważnia Spółkę do naliczenia ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. Jednocześnie Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Spółkę, z tytułu podjęcia czynności windykacyjnych w celu wyegzekwowania należności z wystawionych faktur VAT.

2.14. Najemca niezależnie od czynszu najmu zobowiązany jest do uiszczenia kosztów transportu Sprzętu do miejsca jego posadowienia, kosztów transportu po rozwiązaniu umowy oraz kosztów rozładunku/załadunku Sprzętu, chyba że co innego wskazano w Ofercie. Istnieje możliwość odbioru Sprzętu własnym staraniem przez Najemcę po wcześniejszym uzgodnieniu.

2.15. Najemca oświadcza i gwarantuje, że:

a) podane przez niego dane w pisemnej akceptacji Oferty są zgodne z prawdą,

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

c) nie toczy się przeciw niemu żadne postępowanie, które mogłoby narazić Spółkę na szkodę,

d) jest świadom faktu, że obsługa Sprzętu może wymagać specjalistycznej wiedzy, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie powyższego wymogu przez Najemcę.

2.16. Jeśli Najemca zawiera ze Spółką Umowę po raz pierwszy, Spółka ma prawo zażądać informacji dot. przedsiębiorstwa Najemcy, w szczególności nr rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP/Regon, a także innej dokumentacji identyfikującej Najemcy w obrocie prawnym celem dokonania jego weryfikacji.

2.17. W przypadku wystąpienia okoliczności, na które żadna ze Stron nie ma wpływu, w szczególności takich jak: zdarzenia losowe, strajki, bunty, wojny, akty terroru, pożary, klęski żywiołowe, wybuchy, sabotaże, awarie lub wynikających z konieczności zachowania zgodności z nakazami władzy publicznej, ustawami i innymi aktami prawa lub z konfliktu z pracownikami, lokautami bądź nakazami sądowymi, realizacja Umowy ulega zawieszeniu w całości lub w odpowiedniej części do czasu ustania powyższych okoliczności. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o wystąpieniu takich okoliczności i ich skutkach dla Umowy.

2.18 W stosunku do Spółki, za siłę wyższą w rozumieniu pkt 2.17. powyżej, uznaje się również okoliczności dotyczące jej dostawców i kooperantów, w tym dostawców mediów (prąd, woda, gaz, usługi telekomunikacyjne itp.).

 

3. Przekazanie Sprzętu/Warunki użytkowania Sprzętu

3.1. Przekazanie oraz odbiór Sprzętu przez Najemcę odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie pisemnego protokołu zdawczo odbiorczego. Spółka zobowiązuje się do dostarczenia Sprzętu na koszt Najemcy do miejsca wskazanego przez Najemcę oraz jego późniejszego odbioru po zakończeniu Umowy, chyba że strony wspólnie ustalą inaczej. Protokół podpisują ze strony Najemcy - osoba kontaktowa lub inna upoważniona do odbioru, ze strony Spółki - pracownik/kierowca. W przypadku nieobecności przedstawiciela Najemcy Spółka zachowuje prawo sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru, którego ustaleniami Najemca jest w pełni związany.

3.2. W przypadku najmu pras stacjonarnych na okres poniżej 36 miesięcy, konieczny będzie również zakup przez Najemcę od Spółki szyn najazdowych oraz ewentualnie lej zasypowy (w tym zakresie obowiązują ogólne warunki handlowe Spółki w zakresie sprzedaży).

3.3. Najemca ma pełną świadomość, iż użytkowanie Sprzętu wbrew jego przeznaczeniu każdorazowo wskazanym w dokumentacji technicznej i/lub w Ofercie jest ściśle zabronione oraz oznacza prawo Spółki do obciążania Najemcy kosztami serwisu oraz naprawy Sprzętu (niezależnie od prawa natychmiastowego rozwiązania Umowy). Spółka wskazuje następujący podział materiałów na frakcje:

a) FRAKCJA nr 1 - standardowe frakcje do materiałów recyklingowych: to wyłącznie surowce wtórne, takie jak: papier, tektura, kartony, folie opakowaniowe z PE i PET, butelki i kanistry PET (po perforacji!);

b) FRAKCJA nr 2 - frakcje zmieszane oraz frakcje z pozostałościami organicznymi (resztki żywności, odpady komunalne), a także z wysokim wskaźnikiem wilgoci (>10%), które wymagają wyższego nakładu technicznego w wyposażeniu maszyny (tylko wskazane maszyny specjalne).

c) FRAKCJA nr 3- tworzywa bez możliwości sprężania - to tworzywa, które nie są plastyczne lub które nie zawierają pustych przestrzeni, do tej grupy należą: materiały budowlane (np. elementy betonowe, kamienie, żwir, piasek, płyty izolacyjne itd.), metale, filce, uprzednio sprężony lub związany materiał (np. obwiązane sznurkiem czasopisma, rury tekturowe) oraz frakcje zawierające substancje silnie uszkadzające powierzchnie (kwasy/zasady, piasek/ziemia, szkło, metale/opiłki metalu).

3.4. Najemca akceptując niniejsze OWN zobowiązuje się jednocześnie do niewykorzystywania Sprzętu do przerobu innych frakcji, aniżeli frakcja nr 1 wskazana powyżej. Przetwarzanie frakcji nr 2 wymaga uprzedniej pisemnej zgody Spółki pod rygorem nieważności. Przetwarzanie frakcji nr 3 jest ściśle zabronione pod rygorem utraty gwarancji na Sprzęt i możliwości natychmiastowego rozwiązania Umowy przez Spółkę bez wypowiedzenia.

3.5. Najemca zobowiązuje się do wykorzystywania Sprzętu w standardowym wymiarze wynoszącym 8 (osiem) godzin dziennie tj. 1760 (tysiąc siedemset sześćdziesiąt godzin) rocznie. Użytkowanie Sprzętu w tym wymiarze wymaga jednej konserwacji zapobiegawczej w roku i wymaga wymiany części zużywających się. Wykorzystywanie Sprzętu w wymiarze ponadstandardowym wymaga udzielenia przez Spółkę Najemcy odrębnej zgody na piśmie z tą jednak konsekwencją, iż oznacza to automatycznie podwyższenie kwoty czynszu, kosztów serwisu i skrócenie interwałów serwisowych, o czym Najemca zostanie szczegółowo poinformowany z chwilą wyrażenia zgody.

3.6 Najemca jest zobowiązany do udzielania informacji o aktualnym miejscu wykorzystywania lub lokalizacji Sprzętu.

3.7. Podnajem Sprzętu jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Spółki, pod warunkiem jednakże iż okres podnajmu nie będzie przekraczał okresu najmu. Okres podnajmu niezależnie od okoliczności w każdym przypadku ulega zakończeniu z chwilą zakończenia okresu najmu.

3.8. Samodzielna naprawa Sprzętu jest zabroniona.

3.9. Najemca jest zobowiązany do użytkowania Sprzętu zgodnie z instrukcją obsługi oraz przepisami BHP oraz do powierzania jego obsługi osobom posiadającym wymagane prawem uprawienia. Najemca jest zobowiązany do sprawowania należytej pieczy nad Sprzętem przez cały okres posiadania tj. od momentu protokolarnego przekazania do momentu protokolarnego odbioru. Za okres oczekiwania na odbiór nie jest pobierana opłata z tytułu najmu. Sprawowanie pieczy nad Sprzętem jest równoznaczne z ponoszeniem odpowiedzialności za jego utratę, zniszczenie, bądź uszkodzenie.

3.10. W okresie trwania Umowy oraz posiadania Sprzętu przez Najemcę, Spółka jest upoważniona do dokonywania kontroli sposobu jego użytkowania i stanu technicznego, a Najemca jest zobowiązany do umożliwienia przeprowadzenia czynności kontrolnych.

3.11. Najemca jest zobowiązany do przechowywania Sprzętu na terenie ogrodzonym, oświetlonym i objętym stałym dozorem. Teren wykorzystywania Sprzętu powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający swobodny wyjazd pojazdem mechanicznym przez osobę nieuprawnioną. Kluczyki powinny być przechowywane w taki sposób, aby dostęp do nich miały tylko osoby upoważnione, ponadto wszelkie zainstalowane zabezpieczenia powinny być uruchomione.

3.12. Najemca oświadcza, iż ma świadomość, że użytkowanie Sprzętu wymaga okresowej wymiany części zużywających się Sprzętu i jego przeglądów serwisowych. Spółka wykona planowane czynności serwisowe w ramach czynszu najmu (koszt pracy serwisantów - roboczogodziny, czas dojazdu serwisantów, koszt dojazdu serwisantów) a Najemca będzie zobowiązany pokryć koszt wymiany części zużywających się (w szczególności oleje, wkład filtra oleju, smary, węże, szyny teflonowe, haki, rolki), który to koszt zostanie objęty odrębną faktura płatną w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia Najemcy.

3.13. Niezależnie od innych uprawnień wskazanych w niniejszych OWN w przypadku, naruszenia przez Najemcę warunków użytkowania Sprzętu oraz opóźniania się z zapłatą należności wynikających z zawartej Umowy w szczególności: czynszu najmu (wymagalność czynszu za dwa okresy płatności), należności serwisowych i kosztów transportu, Spółka ma prawo wyłączenia Sprzętu w szczególności poprzez montaż blokady elektronicznej lub częściowy demontaż elementów zasilania, do czasu zaniechania naruszeń Umowy przez Najemcę. Wszelkie koszty związane z wyłączeniem i ponownym włączeniem Sprzętu, w szczególności koszty dojazdu i czasu pracy serwisantów, ponosi Najemca.

3.14. Spółka zastrzega prawo montażu w Sprzęcie lokalizatorów GPS i dokonywania w ten sposób kontroli miejsca użytkowania Sprzętu.

3.15. Spółka zastrzega prawo zdalnego sterowania Sprzętem, w szczególności w celu weryfikacji i kontroli jego parametrów użytkowych i aktualizacji oprogramowania.

 

4. Okres trwania Umowy.

4.1. Umowa zawierana jest na czas oznaczony lub nieoznaczony zgodnie z Ofertą. W przypadku zawarcia umowy na czas nieoznaczony okres wypowiedzenia jest wskazany w Ofercie. Okres wypowiedzenia jest liczony każdorazowo ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy składane przez Najemcę winno wskazywać nr Umowy otrzymany od Spółki po zawarciu umowy pod rygorem bezskuteczności. Umowy zawierane na czas oznaczony 12 miesięcy oraz powyżej 12 miesięcy będą automatycznie przedłużane o 12 (dwanaście) miesięcy jeżeli na 3 (trzy) miesiące przed rozwiązaniem danej umowy którakolwiek ze stron nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu. Reguła ta ma zastosowanie każdorazowo do kolejnych okresów najmu powstałych na skutek automatycznego przedłużenia umowy w kolejnych latach aż do skutecznego złożenia wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron.

4.2. Spółka zobowiązuje się, aby Sprzęt objęty Umową oddać do dyspozycji Najemcy w przewidzianych terminach, jednakże Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie przewidywanego terminu dostarczenia Sprzętu spowodowane zdarzeniami, na które Spółka nie miała wpływu. Spółka odpowiada z tytułu poniesionej przez Najemcę z tej przyczyny szkody tylko wtedy, gdy termin nie został dotrzymany na skutek rażącego niedbalstwa jej pracowników. Jeżeli Najemca odmawia przyjęcia Sprzętu z przyczyn niezależnych od Spółki ponosi on koszty transportu poniesione przez Spółkę.

4.3. Spółka zachowuje prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy (na czas oznaczony lub nieoznaczony) w sytuacji:

a) nie przystąpienia przez Najemcę do wykonania Umowy (w szczególności odmowa odbioru Sprzętu);

b) odmowy dostępu do Sprzętu celem kontroli jego stanu i sposobu wykorzystywania;

c) brak poinformowania Spółki o aktualnej lokalizacji Sprzętu (pomimo uprzedniego wezwania do udzielenia przedmiotowej informacji);

d) w przypadku gdy miejsce lub warunki eksploatacji Sprzętu, stwarzają zagrożenie jego utraty lub uszkodzenia/zniszczenia;

e) warunki pracy Sprzętu uniemożliwiają zachowanie pełnej kontroli nad jego stanem technicznym i mogą powodować znaczne zużycie, zabrudzenie lub dekompletację,

f) wykorzystywania Sprzętu przez Najemcę w wymiarze przekraczającym normalny wymiar użytkowania wskazany w pkt. 3.5. tj. ponad 8 godzin dziennie/1760 godzin rocznie, chyba że Spółka wyraziła zgodę na ponadnormatywny sposób użytkowania,

g) stwierdzono przekazanie Sprzętu w podnajem lub do użytkowania osobom trzecim bez uprzedniej zgody Spółki,

h) stwierdzono dokonywanie samodzielnych napraw Sprzętu przez Najemcę bez uzyskania uprzedniej zgody Spółki;

i) Najemca opóźnia się z zapłatą czynszu za dwa pełne okresy płatności;

4.4. Spółka wykonuje przyznane jej uprawnienie do natychmiastowego rozwiązania Umowy poprzez pisemne oświadczenie, doręczone Najemcy za pośrednictwem poczty, faksu lub poczty elektronicznej.

4.5. W przypadku zawarcia i wykonywania przez Najemcę z Wynajmującym więcej aniżeli jednej Umowy, jeżeli w ramach którejkolwiek z tych Umów wystąpią przesłanki wskazane w pkt. 4.3. powyżej, Wynajmujący posiada uprawnienie do natychmiastowego rozwiązania wszystkich łączących go z Najemcą Umów.

4.6. Po zakończeniu Umowy Sprzęt winien zostać zwrócony Spółce w pełni sprawny technicznie, w stopniu pozwalającym na załadunek tj. czysty, uprzątnięty ze wszelkich śmieci i odpadów przemysłowych, wolny od wszelkich opisów/podpisów/znaków identyfikacyjnych/oklejeń, jak również śladów farb, gipsu lub innych pod rygorem ich usunięcia/utylizacji/czyszczenia Sprzętu na koszt Najemcy. Ponadto, zwrot obejmuje wszelkie akcesoria wydane wraz ze Sprzętem (instrukcje obsługi, klucze, kable zasilające itp.). W przypadku braku wydania kabli zasilających w wyniku ich zagubienia/zniszczenia, Najemca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej w wysokości 500 żł (pięćset złotych) netto. Zwrot Sprzętu winien nastąpić w miejscu stwarzającym możliwość jego załadunku na platformę transportową Spółki.

 

5. Skutki zakończenia Umowy/Odpowiedzialność Najemcy/Usterki Sprzętu

5.1. Spółka zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy wszelkimi kosztami (w tym robocizny, dojazdu, części i materiałów, uprzątnięcia odpadów) niezbędnymi do doprowadzenia Sprzętu do należytego stanu, w sytuacji jego ponadnormatywnego zużycia, zniszczenia lub znacznego zabrudzenia, które to okoliczności powstały w wyniku nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania Sprzętu przez Najemcę. Najemca upoważnia Spółkę do wystawienia w celu rozliczenia ww. kosztów naprawy, faktury VAT bez podpisu Najemcy.

5.2. W przypadku braku lub odmowy wydania Spółce Sprzętu, po zakończeniu w jakikolwiek sposób Umowy, Spółka ma prawo do obciążenia Najemcy opłatą czynszową w wysokości 200 % (dwieście procent) uzgodnionej stawki czynszu najmu miesięcznie za okres bezumownego korzystania. Za odmowę wydania będzie uznawane również brak niezwłocznego potwierdzenia przez Najemcę możliwości Odbioru Sprzętu po zakończeniu Umowy lub brak umożliwienia dostępu przedstawicielom Spółki na teren na którym znajduje się Sprzęt celem jego odbioru.

5.3. Najemca jest zobowiązany do pokrycia dodatkowego kosztu transportu, powstałego w związku z niemożnością wydania lub odbioru Sprzętu w uzgodnionym terminie, z przyczyn leżących po stronie Najemcy (w szczególności: brak klucza, urządzenie niesprawne a awaria nie została zgłoszona do Spółki, brak opróżnienia Sprzętu ze śmieci). W przypadku niemożności odbioru Sprzętu z przyczyn dot. Najemcy jest on dodatkowo zobowiązany do zapłaty czynszu najmu w dotychczasowej wysokości za okres od dnia planowanego odbioru do dnia faktycznego wydania Sprzętu Spółce.

5.4. Jeżeli Najemca stwierdzi wystąpienie usterki w Sprzęcie, które ograniczają jego przydatność do umówionego celu (zgodnego z przeznaczeniem Sprzętu), jest zobowiązany niezwłocznie pisemnie (dopuszczalna forma e-mail) powiadomić Spółkę o fakcie jej wystąpienia, z jednoczesnym dokładnym opisem jej charakteru. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje opóźnienia w przekazywaniu Spółce przedmiotowej informacji i użytkowanie Sprzętu pomimo wystąpienia usterki. Wynajmujący przystąpi do usuwania usterki bez zbędnej zwłoki tj. w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, a czynsz najmu zostanie odpowiednio obniżony uwzględniając okres przestoju, chyba że Najemca jest odpowiedzialny za powstanie usterki. W przypadku gdy termin usunięcia usterki przekroczy 5 dni roboczych Spółka zapewni Najemcy Urządzenie zastępcze. Jeżeli wystąpienie usterki zostało wywołane działaniem lub zaniechaniem Najemcy sprzecznym z warunkami Umowy i niniejszych OWN, lub wynikłe z nieprawidłowej eksploatacji Sprzętu, niestosowania się do przepisów BHP, instrukcji obsługi, wszelkie koszty jej usunięcia ponosi Najemca. W takim przypadku Najemcy nie przysługuje roszczenie o obniżenie czynszu za okres przestoju.

5.5. Z chwilą wydania Sprzętu na Najemcę przechodzi ryzyko jego uszkodzenia, przypadkowej utraty, zniszczenia, kradzieży całości lub części oraz jego przywłaszczenia.. Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania organów ścigania o stwierdzonych przypadkach kradzieży, przywłaszczenia urządzeń lub ich części składowych, oraz jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia Spółce pisemnie wszelkich informacji o szkodzie powstałej w Sprzęcie.

5.6. W przypadku rozwiązania Umowy przez Spółkę z przyczyn wskazanych w pkt. 4.3, lub jednostronnego nieuzasadnionego rozwiązania Umowy przez Najemcę, Spółka posiada prawo żądania od Najemcy zapłaty kary umownej w wysokości równej czynszowi najmu za okres od dnia rozwiązania umowy do dnia planowanego zakończenia obowiązywania Umowy (dotyczy umów na czas oznaczony), a w przypadku umów na czas nieoznaczony – równowartość czynszu najmu za okres 12 (dwunastu) miesięcy. Spółka jest jednocześnie uprawniona do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości jeżeli, rzeczywiście poniesiona szkoda przewyższa kwotę kary umownej.

5.7. Najemca jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania Umowy wyłącznie w przypadku gdy wystąpi usterka Sprzętu uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca jego użytkowanie, a Spółka nie usunie jej w ustalonym terminie, przy czym warunkiem skorzystania z tego prawa jest wystąpienie usterki pomimo korzystania przez Najemcę ze Sprzętu zgodnie z warunkami Umowy, OWN, warunkami BHP oraz przeznaczeniem Sprzętu. W takim przypadku czynsz najmu będzie należny Spółce wyłącznie do dnia wystąpienia takiej usterki.

5.8. Łączna odpowiedzialność Spółki wobec Najemcy z tytułu wszelkich szkód, roszczeń i innych żądań mających związek, bądź wynikłych z zawartej Umowy (w tym na zasadzie regresu), nie może przekroczyć wysokości czynszu najmu za okres obowiązywania Umowy. Niezależnie od powyższego, odpowiedzialność Spółki nie obejmuje: utraty zysków, utraty kontraktów, utraty możliwości użytkowania, utraty danych ani strat wynikowych lub pośrednich, ani też jakichkolwiek strat czy szkód jakiegokolwiek rodzaju, wynikających z jakichkolwiek przyczyn, za wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszych OWN.

 

6. Pozostałe postanowienia

6.1. Spółka zastrzega, iż przyjęte przez strony warunki Umowy, treść Oferty oraz inne informacje nie ujawnione do wiadomości publicznej, a przekazane Najemcy w wyniku zawarcia Umowy są poufne i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Udostępnienie informacji stanowiących przedmiotową tajemnicę osobom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki uprawnia do podjęcia odpowiednich kroków na drodze postępowań wskazanych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

6.2. W związku z, i na potrzeby realizacji Umowy, Spółka jest uprawniona do przetwarzania informacji i danych Najemcy, w tym stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, jak również danych osobowych jego przedstawicieli/pracowników. Administratorem danych osobowych osób prowadzących działalność gospodarczą jest Spółka Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy oraz rozliczeń finansowo-księgowych. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z przepisów ustawy o rachunkowości. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6.3. Spółka ma prawo do ubezpieczenia wszelkich Umów z Najemcą oraz do podania w tym celu do wiadomości ubezpieczyciela niezbędnych danych Najemcy, na co Najemca wyraża swoją zgodę. Dodatkowo Spółka ma prawo żądania od Najemcy osobowych lub rzeczowych zabezpieczeń zapłaty jeżeli uzna to za zasadne.

6.4. W przypadku nieważności jakiegokolwiek postanowienia niniejszych OWN, na jakiejkolwiek podstawie prawnej, OWN wiążą w pozostałym zakresie, a sama Umowa pozostaje ważna i skuteczna.

6.5. Najemca jest uprawniony do cesji praw i przeniesienia obowiązków wynikających z zawartej ze Spółką Umowy, w tym opisanych w niniejszych OWN, wyłącznie za wyraźną zgodą Spółki udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności.

6.6. Najemca nie może bez pisemnej zgody Spółki stosować prawa zatrzymania czynszu najmu lub potrącenia własnych wierzytelności z należnym Spółce czynszem najmu. Dotyczy to w szczególności ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.

6.7. Nagłówki poszczególnych rozdziałów, punktów i akapitów niniejszych OWN służą wyłącznie celom porządkowym i nie mają wpływu na interpretację OWN.

6.8. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, roszczenia i żądania związane z Umową muszą być sporządzane na piśmie, o ile inaczej nie zastrzeżono w niniejszych OWN.

6.9. Zarówno niniejsze OWN, jak i sama umowa najmu, podlegają interpretacji zgodnej z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych (Wiedeńskiej) o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG).

6.10. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane podlegają jurysdykcji sądów polskich, zgodnie z prawem polski i będą rozstrzygane przez sąd właściwy wg siedziby Spółki, przy czym Spółka zachowuje prawo do wszczęcia postępowania przeciwko Najemcy wg jurysdykcji i właściwości ustalonej w oparciu o siedzibę lub miejsce zamieszkania Najemcy, albo inne miejsce wykonywania działalności przez Najemcę.

6.11. Każda zmiana niniejszych OWN w trakcie obowiązywania Umowy winna zostać zakomunikowana Najemcy, który w przypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń do dokonanych zmian, będzie zobowiązany do przestrzegania OWN w aktualnym brzmieniu.

 

Informacje w zakresie rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej: „RODO”) Wynajmujący informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest tek.rental Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotnikach (KRS nr: 0000404194),

 2. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

 3. odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. agentom ubezpieczeniowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

 4. Pani/Pana/ Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,

 5. posiada Pani/Pan/Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 6. ma Pani/Pan/Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia/realizacji umowy.

Najemca oświadcza, iż:

 1. został poinformowany, że ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz ma świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażenia zgody przed jej wycofaniem,

 2. został poinformowany, że ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,

 3. został poinformowany, że ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszeń,

 4. został poinformowany, iż podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest niezbędne do jej zawarcia i wykonywania – bez podania żądanych przez Administratora danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.